Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi

PIRKŠANAS - PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI DR. OHHIRA ELEKTRONISKAJĀ VEIKALĀ

Šie pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka tās personas (turpmāk - Pircējs) juridisko statusu, kura apmeklē, vēlas iegādāties un iegādājas preces https://new.ohhira.lv/ elektroniskajā veikalā (turpmāk - Noteikumi). Veikals) un MB "Ginjapa" personas kods 305848595, reģistrācijas adrese A. Mickevičiaus st. 19-83, LT-77165 Šauļi, Lietuvas Republika. Dati par uzņēmumu tiek apkopoti un glabāti Lietuvas Republikas Juridisko personu reģistrā, tālruņa numurs +370 612 07730, e-pasta adrese info@ohhira.lv (turpmāk - Pārdevējs), savstarpējās tiesības, pienākumi un pienākumi, Pircējam iegādājoties preces Veikalā. 

1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.1. Šie noteikumi ir juridiski saistošs dokuments. Pēc tam, kad Pircējs ir pieņēmis lēmumu iegādāties preces no Veikala un izpilda Noteikumos noteiktās prasības, Noteikumi kļūst par pirkuma-pārdošanas līgumu starp Pircēju un Pārdevēju.

1.2. Tiesības iepirkties Veikalā ir:

1.2.1. Aktīvās fiziskās personas, t.i. t.i. pilngadību sasniegušas personas, kuru rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas rīkojumu;

1.2.2. Nepilngadīgas personas vecumā no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem tikai ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu, izņemot gadījumus, kad viņš ir emancipēts;

1.2.3. Juridiskas personas;

1.2.4. Visu iepriekš minēto personu pilnvarotie pārstāvji.

1.3. Pircējs var iegādāties preces Veikalā tikai pēc iepazīšanās ar Noteikumiem un apņemšanās tos ievērot. Pircējam ir jāiepazīstas ar Noteikumiem katra pirkuma laikā. Ja Pircējs nepiekrīt Noteikumiem (vai daļai no tiem), viņš nevar pasūtīt preces. Ja Pircējs veic pasūtījumus Veikalā, tiek uzskatīts, ka viņš ir iepazinies ar Noteikumiem, tos sapratis un tiem piekritis un apņēmies tos ievērot.

1.4. Pirms Veikala lietošanas Pircējam ir jāiepazīstas arī ar Privātuma politiku, kurā ir noteikti galvenie Pircēja personas datu apstrādes un privātuma noteikumi. Pircējam, izmantojot Veikalu, tiek uzskatīts, ka viņš ir iepazinies ar Privātuma politiku un piekrīt tai. Atsevišķos Veikala lietošanas posmos, piemēram, Pircējam reģistrējoties Veikalā, noformējot vai apstiprinot pasūtījumu, Pircējam var tikt lūgts apstiprināt, ka ir iepazinies ar Privātuma politiku, atzīmējot atbilstošo rūtiņu vai citā veidā.

1.5. Pārdevējam ir tiesības mainīt Noteikumus. Noteikumu izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Veikalā. Ja Pircējs izmanto Veikalu pēc Noteikumu izmaiņu publicēšanas, tiek uzskatīts, ka viņš piekrīt Noteikumu izmaiņām.

1.6. Tirdzniecības darbības Veikalā tiek veiktas no Lietuvas Republikas teritorijas.

1.7. Turpmākajos Noteikumos termins "preces" ietver visas preces, kas tiek pārdotas Veikalā.

2. PIRKUMA-PĀRDOŠANAS LĪGUMA SLĒGŠANA

2.1. Lai iegādātos preces veikalā, Pircējs var:

2.1.1. Reģistrējoties Veikalā – ievadot nepieciešamos reģistrācijas anketā pieprasītos datus un izveidojot Pircēja kontu.

2.1.2. Nereģistrējoties Veikalā - kā nereģistrēts Pircējs, veicot Veikalā noteiktās darbības, kas nepieciešamas preču iegādei, bet neveidojot Pircēja kontu Veikalā.

2.2. Pirkšanas un pārdošanas līgums tiek uzskatīts par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs pēc pērkamās(-u) preces(-u) izvēles un iepirkumu groza izveidošanas iesniedz pasūtījumam nepieciešamos datus, iepazīstas ar Noteikumiem, noklikšķina uz Saite "Pasūtīt", veic priekšapmaksu, ja ir izvēlēts šāds maksājuma veids, un Pārdevējs apstiprina Pircēja pasūtījumu, nosūtot apstiprinājuma ziņojumu (pa e-pastu un/vai tālruni). Ar īsu pasūtījuma un tā izpildes aprakstu var iepazīties šeit.

2.3. Pirms līguma noslēgšanas Pārdevējs var nosūtīt Pircējam citus starpposma apstiprinājumus, piemēram, apstiprinājumu, ka pasūtījums ir saņemts, samaksa u.c. Pēc līguma noslēgšanas Pārdevējs var nosūtīt Pircējam ziņojumus, kas saistīti ar noslēgtā līguma izpildi (piemēram, informāciju, ka Pircēja pasūtījums ir gatavs nosūtīšanai, rēķinus u.c.).

2.4. Par katru Pircēja pasūtījumu tiek noslēgts pirkuma-pārdošanas līgums. Noslēgtais pirkuma-pārdošanas līgums tiek glabāts Pārdevēja datu bāzē, Pārdevēja izvēlētajā veidā.

2.5. Pēc Pircēja pasūtījuma apstiprināšanas Pircējs apņemas samaksāt preces cenu un pieņemt Veikalā pasūtītās preces.

2.6. Pārdevējs var neapstiprināt Pircēja pasūtījumu svarīgu iemeslu dēļ, piemēram, Pircējs nenorāda preču piegādes adresi, Pārdevējam nav Pircēja vēlamās preces, Pircējs nav apstiprinājis piekrišanu Noteikumiem, Pircējs, pēc Pārdevēja domām, veic vairumtirdzniecības pirkumus un/vai citu iemeslu dēļ, kas Pircējam norādīti individuāli.

2.7. Pirkšanas-pārdošanas līgums tiek uzskatīts par noslēgtu, kad preces tiek nodotas Pircējam Lietuvas Republikas Noteikumos un tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

3. PIRCĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Pircējam ir tiesības:

3.1.1. Iegādāties Veikalā, ievērojot Noteikumus, Pārdevēja norādījumus un Lietuvas Republikas tiesību aktus;

3.1.2. Konsultēties ar Pārdevēju par vēlamajām precēm, sazinoties ar viņu, izmantojot Noteikumos norādītos kontaktinformāciju;

3.1.3. Pircējam-lietotājam ir tiesības atteikties no Veikalā noslēgtā pirkuma-pārdošanas līguma, par to rakstiski paziņojot Pārdevējam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā Civilkodeksā un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā;

3.1.4. Atgriezt un/vai nomainīt nekvalitatīvas un/vai nepareizi nokomplektētas preces, izmantot precei piemērojamās garantijas, kā arī tiesības labot Pircējam sniegto pakalpojumu trūkumus;

3.1.5. Uz citām Lietuvas Republikas Noteikumos un/vai tiesību aktos paredzētajām tiesībām.

3.2. Pircējs apņemas:

3.2.1. Apmaksāt preču un to piegādes cenu, citus maksājumus, kas norādīti preču pasūtīšanas laikā un pieņemt pasūtītās preces;

3.2.2. Iepazīstieties ar informāciju par preču lietošanu, lietošanas nosacījumiem. Pircējs uzņemas atbildību par preču izvēli, to pareizu izmantošanu un preces komplektācijā iekļautās instrukcijas ievērošanu;

3.2.3. Preces saņemot, tās apsekot un pārbaudīt, kā arī informēt Pārdevēju par sūtījuma bojājumiem, skaidri redzamiem preces defektiem, preces modeļa un iepakojuma neatbilstību Pircēja pasūtījumam;

3.2.4. Pārbaudi, vai iegādātā prece ir kvalitatīva un nekavējoties informē Pārdevēju pa tel. +370 612 07730 vai e-pastu pa e-pastu info@ohhira.lv par konstatētajiem preces kvalitātes defektiem, preces modeļa vai komplektācijas neatbilstību, ko nevarēja pamanīt preces nodošanas laikā;

3.2.5. Izvēloties preču piegādes pakalpojumu vai citus Pārdevēja piedāvātos pakalpojumus, nodrošināt to sniegšanu, kā arī pienācīgi apmaksāt šos pakalpojumus;

3.2.6. Apmaksāt preču atgriešanas izdevumus, ja tos sedz Pircējs;

3.2.7. Sniegt korektus datus, kas nepieciešami preču reģistrācijai vai piegādei, saglabāt reģistrācijas datu konfidencialitāti, nekavējoties atjaunināt informāciju, ja ir mainījušies Pircēja reģistrācijas dati vai Pircēja dati, kas nepieciešami preču piegādei un līguma izpildei;

3.2.8. Nenodot trešajām personām preces pasūtījuma numuru, pasūtījuma dokumentus, Veikala paroli vai citus datus, kas ļautu trešajai personai bez Pircēja ziņas un piekrišanas izņemt preces Pircēja labā;

3.2.9. Nelietot Veikalu veidā, kas var apdraudēt Veikala pareizu darbību, drošību, integritāti vai ierobežot citu personu iespējas izmantot Veikalu;

3.2.10. Ievērot citas Lietuvas Republikas Noteikumos un tiesību aktos noteiktās prasības.

4. PĀRDEVĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Pārdevējam ir tiesības:

4.1.1. Bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja iespējas izmantot Veikalu, ja Pircējs mēģina kaitēt Veikala darbam vai stabilai darbībai un/vai pārkāpj savus pienākumus. Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādām negatīvām sekām, kuras Pircējam radījušas šādas darbības;

4.1.2. Ierobežot vai aizliegt vairumtirdzniecības pirkumus. Pēc Pārdevēja ieskatiem par lielapjoma pirkumiem var tikt atzīti tādi pirkumi, kad tiek pasūtīti neparasti lieli preču daudzumi, preces tiek pasūtītas neparasti bieži, kā arī pamatojoties uz citiem kritērijiem, kas ļauj Pārdevējam uzskatīt, ka preces ir pasūtītas citiem mērķiem, nevis patēriņam;

4.1.3. Uz laiku vai neatgriezeniski pārtraukt Veikala darbību, mainīt Veikalu vai tā atsevišķas daļas, visu un jebkuru tā saturu, ierobežot tajā veiktos pirkumus, mainīt Veikala darbības interneta adresi, ierobežot reģistrēto Pircēju skaitu, nebrīdinot Pircējam iepriekš. Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādām negatīvām sekām, kuras Pircējam radījušas šādas darbības;

4.1.4. Mainīt Noteikumus, preču cenas, pirkuma nosacījumus un/vai jebkurus citus ar Veikalu saistītus norādījumus, par izmaiņām paziņojot Veikalā.

4.2. Pārdevējs apņemas:

4.2.1. Piegādāt preci Pircējam laikā un pareizi;

4.2.2. Ja svarīgu iemeslu dēļ Pārdevējs nevar piegādāt vai uzrādīt Pircējam preci, piedāvāt Pircējam analogu vai ārkārtīgi līdzīgu preci, un, ja Pircējs atsakās pieņemt šādu preci, atgriezt Pircējam par Preci samaksāto naudu vai trūkstošo preci 5 (piecu) darba dienu laikā;

4.2.3. Radīt nosacījumus Pircējam Veikala lietošanai;

4.2.4. Cienīt Pircēja privātumu, sargāt viņa datu konfidencialitāti. 

5. PREČU CENA UN MAKSĀJUMS

5.1. Preču cenas Veikalā un/vai pasūtījumā ir norādītas eiro ar pievienotās vērtības nodokli. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā Veikalā pasūtījuma veikšanas brīdī. Ja Pircējs nepiekrīt Veikala/pasūtījumā norādītajai preču cenai, viņš nevar turpināt preču pasūtīšanu.

5.2. Veikals var noteikt minimālo preču grozu, kas ir minimālā summa, par kādu Pircējam ir jāiegādājas preces. Minimālais groza izmērs (ja ir iestatīts) ir norādīts pasūtījuma veidlapā. Ja pircējs izvēlas preces par mazāku summu, šāds pasūtījums netiek apstiprināts.

5.3. Ja Pārdevējs nav norādījis citādi, preču piegāde un citi Pārdevēja piedāvātie papildu pakalpojumi tiek apmaksāti un to cena nav iekļauta preces cenā. Maksa par preču piegādi un papildu pakalpojumiem Pircējam tiek parādīta pirms pasūtījuma apstiprināšanas. Piegādes nosacījumi ir detalizēti šeit.

5.4. Preču cenās nav iekļautas muitas nodevas vai citi papildu maksājumi un Pircējam radušās nodokļu saistības, ja šādi nodokļi vai maksājumi ir piemērojami. Pircējam šādi nodokļi jāaprēķina, jāmaksā un jādeklarē pašam. Pārdevējs nav atbildīgs, ja Pārdevējs nevar nosūtīt/piegādāt Pircējam Preces vai Pircējs nevar tās izņemt, jo Pircējs nav samaksājis attiecīgās maksas.

5.5. Pircējs maksā par preci vienā no šiem veidiem:

5.5.1. Avansa maksājums – izmantojot elektronisko banku sistēmu (pārdevējs izmanto Paysera administrēto maksājumu infrastruktūru) vai caur PayPal sistēmu. Veicot avansa maksājumu, Pircējs var tikt novirzīts uz maksājumu administrējošās iestādes lapu un lūgts ievadīt maksājuma veikšanai nepieciešamos datus. Šādos gadījumos Pārdevējs nesaņem un neapkopo nekādus Pircēja savāktos datus un tiek informēts tikai par Pircēja maksājuma faktu (maksātāju, summu, datumu utt.). Veicot maksājumu ar šiem veidiem, Pircējam ir jāiepazīstas ar maksājumu administratoru sniegto pakalpojumu lietošanas noteikumiem, un tas ir tikai un vienīgi Pircēja pienākums. Maksājums tiek uzskatīts par pabeigtu, kad kredītiestāde/maksājumu administrators apstiprina Pārdevējam, ka maksājuma uzdevums ir veiksmīgi izpildīts. Pircējiem, kuri ir veikuši maksājumu caur izvēlēto kredītiestādi, uz viņu norādīto e-pasta adresi. uz e-pasta adresi saņem maksājuma apstiprinājumu.

5.5.2. Apmaksa pēc preču saņemšanas – skaidrā naudā vai ar karti, apmaksājot ar kurjera starpniecību, kurš piegādājis preci preces piegādes brīdī vai saņemot pasūtījumu pasta nodaļā.

5.6. Pārdevējs patur tiesības noteikt, ka par atsevišķiem pirkumiem (piemēram, pērkot par lielu summu, pērkot preces, kuras Pārdevējs īpaši pasūta Pircējam, izvēloties preču piegādi ar pasta automātu), tikai priekšapmaksa par preci. būs iespējams.

5.7. Priekšapmaksas gadījumā pasūtījuma izpilde un piegādes laiku sāk skaitīt, kad Pārdevējs saņem apstiprinājumu par Pircēja maksājumu. Kad Pircējs norēķinās par precēm to saņemšanas brīdī, pasūtījums tiek sākts izpildīt un preču piegādes termiņš tiek aprēķināts pēc pasūtījuma veikšanas.

5.8. Pārdevēja Pircējam izrakstītajos rēķinos ir norādītas izvēlētās preces, to daudzums, piešķirtās atlaides, preču gala cena, ieskaitot visus nodokļus, un citi grāmatvedību regulējošos tiesību aktos obligāti jāapstiprina dati. PVN rēķins, pēc Pārdevēja ieskatiem, tiek izsniegts Pircējam uz viņa norādīto e-pastu. pasta adresē vai piegādāts Pircējam preces piegādes/saņemšanas brīdī.

 

6. PREČU PIEGĀDE

6.1. Preces tiek piegādātas Latvijā, un iespējama arī piegāde ārpus Latvijas robežām, taču atsevišķu preču piegāde atsevišķās teritorijās var tikt ierobežota. Esošie ierobežojumi tiks parādīti Pircējam pirms preces pasūtīšanas.

6.2. Pircējs izvēlas preču piegādes veidu no Veikalā norādītajām iespējām. Preces iespējams piegādāt ar kurjeriem, pasta automātiem, paku saņemšanas termināļiem, pa pastu. Piegādes veidu izvēle var atšķirties atkarībā no vietas, kur Pircējs vēlas saņemt preci un preces rakstura.

6.3. Preču piegādes cena vai informācija, ka piegāde ir bezmaksas, Pircējam tiek parādīta pasūtījuma beigās, pirms maksājuma veikšanas. Preču piegādes izmaksas tiek apmaksātas kopā ar preču apmaksu.

6.4. Par precīzu preču piegādes vai saņemšanas datumu un laiku Pircējs tiek informēts pa e-pastu. pa pastu un/vai telefonu. Šādu ziņojumu var nosūtīt gan Pārdevējs, gan kurjers vai pasta nodaļas apsaimniekošanas uzņēmums, kas piegādā preces. Pārdevējs negarantē, ka preces visos gadījumos tiks piegādātas vai pieejamas saņemšanai Noteikumos noteiktajos piegādes termiņos, Veikalā, kā arī Pircējam individuāli, ja pasūtītās preces neatrodas Pārdevēja noliktavās , kā arī gadījumos, kad preces nevar piegādāt citu apstākļu (ekstrēmas situācijas, karantīnas, ekstremālu laikapstākļu vai līdzīgu iemeslu dēļ) dēļ.

6.5. Pircējs var izsekot savām pasūtītajām precēm, izmantojot pasūtījuma apstiprinājuma e-pastu. ar izsekošanas numuru vēstulē. Izmantojot šo numuru, Pircējs var izsekot sūtījuma ceļam uz pasūtījumā norādīto adresi vai līdz izvēlētajai pasta nodaļai (numurs jāpārbauda kurjerpakalpojuma sniedzēja vai pasta operatora mājaslapā). Ja pasūtījums tiek nosūtīts uz ārzemēm ar Lietuvas pasta starpniecību, Pārdevējs izsekošanas kodu Pircējam nosūtīs atsevišķā e-pastā. vēstulē, tiklīdz paka ir nogādāta pasta nodaļā.

6.6. Preces tiek piegādātas uz Pircēja norādīto adresi vai uz Pircēja izvēlēto pasta nodaļu. Pircējam jānorāda precīza preču piegādes vieta. Pircējs apņemas preces pieņemt pats vai pasūtījumā norādīt preces pieņemošās personas kontaktinformāciju. Nododot preci, Pircējam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, kā arī informāciju par Pārdevēja Pircējam nosūtīto pasūtījumu, ievadīt vai diktēt sūtījuma kodu. Gadījumā, ja Pircējs pats nevar pieņemt preces, un preces tiek piegādātas un pārsūtītas uz norādīto adresi un pamatojoties uz citiem Pircēja sniegtajiem datiem, Pircējam nav tiesību izvirzīt pārdevējam pretenzijas par preces piegādi. nepareizajai vienībai.

6.7. Ja Pircējs norunātajā piegādes laikā neatrodas viņa norādītajā adresē, prece tiek uzskatīta par nepiegādātu Pircēja vainas dēļ. Šādas preces tiek atgrieztas Pārdevējam un Pārdevējs vienojas ar Pircēju par citu piegādes datumu.

6.8. Ja Pircējs neizņem piegādāto preci un 3 (trīs) reizes pēc Pircējam norādītā piegādes datuma nav iespējams sazināties vai vienoties ar Pircēju par citu piegādes datumu, preces tiek atgrieztas Pārdevējam un pirkuma-pārdošanas līgums uzskatāms par noslēgtu. Šajā gadījumā Pārdevējs atgriež Pircēja samaksāto preču cenu Pircējam.

6.9. Pieņemot preces, Pircējam ir jāpārbauda sūtījuma stāvoklis, preču daudzums, kvalitāte un sortiments. Ja tiek konstatēts pakas iepakojuma pārkāpums, bet, ja nav neatbilstības starp preču daudzumu, kvalitāti un sortimentu, Pircējam ir jāatzīmē iepakojuma bojājums piegādes apstiprinājumā vai jāaizpilda veidlapas, ko nodrošina sūtījuma piegādātājs, vai jāinformēt Pārdevēju pa e-pastu. pa pastu, kad Pircējs preces saņem pasta nodaļā (citā preču saņemšanas vietā). Šajā gadījumā tiek uzskatīts, ka prece piegādāta bojātā iepakojumā, bet preču daudzums, kvalitāte un sortiments atbilst pirkuma-pārdošanas līguma nosacījumiem un preces piegāde tiek veikta pareizi.

6.10. Ja tiek konstatēta preču kvalitātes, daudzuma un/vai sortimenta neatbilstība, Pircējs var nepieņemt vai nekavējoties atgriezt preces, ja preces tiek piegādātas ar pakomātu starpniecību. Atteikums pieņemt preci un konstatētie pārkāpumi Pircējam ir jāatzīmē piegādes apstiprinājumā un/vai sūtījuma piegādātāja sniegtajās veidlapās vai jāinformē Pārdevējs pa e-pastu. pa pastu (kad prece tiek piegādāta ar pasta automāta starpniecību).

6.11. Pēc tam, kad pircējs sūtījumu pieņem bez komentāriem, tiek uzskatīts, ka prece ir piegādāta nebojātā sūtījuma iepakojumā, preču daudzums, kvalitāte un sortiments atbilst pirkuma līguma nosacījumiem un ar to saistītie papildu pakalpojumi. preču pārdošana un piegāde ir veikta pareizi, izņemot gadījumus, kad pārkāpumus vai neatbilstības no nebija uzreiz pamanāmas.

6.12. Prece tiek uzskatīta par nodotu Pircējam, kad Prece ir piegādāta Pircēja pasūtījumā norādītajā adresē un persona, kas pieņēmusi preces, paraksta preces pieņemšanas čeku vai pavadzīmi - pavadzīmi vai citu preču piegādes dokumentu.

6.13. Ja preces netiek piegādātas laikā, Pircējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) dienas laikā par to informē Pārdevēju. Pretējā gadījumā Pircējs nevar pretendēt uz Pārdevēju par novēlotu preču piegādi.

6.14. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes noteikumu pārkāpšanu, ja preces Pircējam netiek piegādātas vai tiek piegādātas novēloti Pircēja vainas vai no Pircēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Preces, kas atgrieztas Pārdevējam šādu iemeslu dēļ, netiek atkārtoti nosūtītas Pircējam, kamēr Pircējs nav samaksājis papildu piegādes izmaksas.

6.15. Ja preču piegādei vai savākšanai tiek piemērotas muitas procedūras, Pircējam ir jārūpējas par to noformēšanu. Pārdevējs nav atbildīgs, ja Pircējs nevar izņemt preces muitas procedūru dēļ vai nevar tās nosūtīt. Pārdevējs nav atbildīgs arī par sekām, ja Pircēja pasūtītās un/vai Pircējam piegādātās preces vai to daudzums ir aizliegtas vai ierobežotas preces Pircēja izvēlētajā preču saņemšanas valstī. Šādos gadījumos tiek uzskatīts, ka prece nav piegādāta vai nodota Pircējam bez Pārdevēja vainas.

 

7. PREČU KVALITĀTE UN DERĪGUMA TERMIŅŠ

7.1. Pārdodamo preču īpašības parasti ir norādītas katrai precei pievienotajā aprakstā. Veikalā esošās preces krāsa, forma vai citi parametri var neatbilst reālajam preces izmēram, formai un krāsai Pircēja izmantoto elektronisko ierīču īpašību vai citu tehnisku iemeslu dēļ, kā arī ņemot vērā saprātīgas iespējamās neatbilstības izskatā.

7.2. Ja Veikalā nav norādīts citādi, Pircēju – patērētāju iegādātajām precēm tiek piemērota ierastā 2 (divu) gadu preču kvalitātes garantija.

7.3. Uz pircēju - uzņēmēju iegādātajām precēm attiecas preču ražotāja noteiktā garantija.

7.4. Gadījumos, kad konkrētām precēm ir noteikts konkrēts derīguma termiņš, Pārdevējs apņemas pārdot Pircējam preces tā, lai viņam tiktu dota reāla iespēja šādas preces izmantot līdz derīguma termiņa beigām.

 

8. TIESĪBAS ATSAUKT LĪGUMU. PREČU ATGRIEŠANA

8.1. Pircējam-lietotājam ir tiesības, nenorādot iemeslu, 14 (četrpadsmit) dienu laikā no brīža, kad pircējs vai viņa norādītā persona (izņemot pārvadātāju) ir saņēmusi preci, vai ja pircējs-lietotājs pasūtījis vairāk nekā vienu preci vienā pasūtījumā un preces tiek piegādātas atsevišķi, - no pēdējām preču piegādes (saņemšanas) dienām, vai ja preces tiek piegādātas dažādās partijās vai daļās, - no pēdējās partijas piegādes (saņemšanas) vai daļu, atteikt attālināto pirkuma-pārdošanas līgumu, kas noslēgts ar elektronisko sakaru līdzekļu palīdzību, ārpus tirdzniecības vietas. Ja pircējs saskaņā ar vienu līgumu iegādājas vairākas preces, viņa atteikuma tiesības attiecas uz visu vai daļu no precēm. Noteikumu 8.2. – Preci atgriežot Pircējam – lietotājam, tiek piemēroti 8.7.punktā norādītie nosacījumi.

8.2. Pircēja-lietotāja tiesības atteikties no distances līguma un ārpus uzņēmuma telpām noslēgta līguma neattiecas uz šādiem līgumiem:

8.2.1. Pakalpojumu līgumiem, kad pakalpojumi tika pilnībā sniegti lietotājam ar lietotāja piekrišanu pirms līguma atkāpšanās paziņojuma;

8.2.2. Par līgumiem par precēm, kas lietotas pēc lietotāja īpašām instrukcijām, kuras nav iepriekš norādītas instrukcijā un kuras tiek lietotas pēc lietotāja personīgās izvēles vai norādījumiem, vai precēm, kas ir nepārprotami pielāgotas lietotāja personīgajām vajadzībām;

8.2.3. Līgumiem par precēm, kas ātri bojājas vai precēm ar īsu glabāšanas laiku (piemēram, tādām precēm kā uztura bagātinātāji);

8.2.4. Par līgumiem par iepakotām precēm, kuras pēc piegādes ir izpakotas un nav piemērotas atgriešanai veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ (piemēram, tādas preces kā parfimērija, kosmētikas produkti);

8.2.5. Par citiem līgumiem, kas paredzēti Civilkodeksa 6.228. panta 10. daļas 2. daļā.

8.3. Lai izmantotu tiesības atkāpties no pirkuma-pārdošanas līguma, Pircējam ir jānosūta Pārdevējam e-pasts. pa e-pastu info@ohhira.lv, paziņojiet par savu lēmumu, iesniedzot nepārprotamu paziņojumu, kā arī iesniedziet preces iegādi apliecinošus dokumentus (rēķins - rēķins, kvīts u.c.). Lai ievērotu atteikuma termiņu, pietiek ar to, ka Pircējs pirms atteikuma termiņa beigām nosūta paziņojumu, ka izmanto savas tiesības atkāpties no pirkuma-pārdošanas līguma.

8.4. Pircējam pēc rakstiska paziņojuma par atteikšanos no līguma un citas Pārdevēja norādītās informācijas iesniegšanas nekavējoties un ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no šāda paziņojuma iesniegšanas dienas Pārdevējam ir jānosūta/nodod prece. Pārdevējam vai Pārdevēja norādītajam pārstāvim.

8.5. Pircējs ir atbildīgs par pareizu preces iesaiņošanu atgriešanai. Pircējs sedz tiešās preču atgriešanas izmaksas, ja vien Pārdevējs pēc līguma atteikuma paziņojuma saņemšanas Pircējam nav norādījis citādi. Pārdevējs nekompensēs Pircējam izdevumus, kas radušies tādēļ, ka Pircējs ir izvēlējies citu veidu, nevis lētāko, izplatītāko un drošāko preču atgriešanas veidu.

8.6. Samaksa par atgriezto preci, ieskaitot piegādes izmaksas, tiek atgriezts pircējam pēc preces atgriešanas pārdevējam. Labums tiek vai nu atgriezts Pircējam, vai pārskaitīts uz kontu, no kura tiks veikts maksājums, vai arī uz Pircēja atsevišķi norādīto kontu, no kura maksājums netiks veikts vai pārskaitīts.

8.7. Nav uzskatāms, ka pārdevējs ir pārkāpis naudas atgriešanas noteikumus, ja viņš nevar pārskaitīt naudu pircēja vainas dēļ (preces atgriešanas kavēšanās, informācijas nesniegšana par preces nosūtīšanu, konta neprecizēšana, neprecīzi dati utt.).

8.8. Citos gadījumos, izņemot līguma slēgšanu, Pircējs, ja viņam nepatīk preces forma, izmērs, krāsa, modelis vai iepakojums, var atgriezt preci saskaņā ar Lietuvas Republikas normatīvajiem aktiem. Pircējs nevar atgriezt tādas preces, kuru atgriešanas iespēja nav paredzēta Lietuvas Republikas likumos.

8.9. Ja prece ir nekvalitatīva, Pircējs var pieprasīt apmainīt neatbilstošas ​​kvalitātes preci pret piemērotu, samazināt preces cenu, atgriezt preci un samaksāt par to naudu. Bojāto preču nomaiņa un atgriešana tiek veikta saskaņā ar šajos noteikumos un Lietuvas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību. Preces vai defekti tiek atgriezti uz Pārdevēja rēķina.

 

9. ATLAIDES UN AKCIJAS

9.1. Pārdevējs pēc saviem ieskatiem var uzsākt akcijas un piemērot atlaides Veikalā.

9.2. Detalizēta informācija saistībā ar atlaidēm vai akcijām tiek sniegta Veikalā, kad tiek piemērota konkrēta akcija vai atlaide.

9.3. Pircējam iegādājoties preci, kurai Pārdevējs piešķir noteiktu atlaidi vai dāvanu, vai arī Pircējs norēķinās ar dāvanu karti, un Pircējs izmanto sniegtās preces atgriešanas tiesības, Pircējam tiek atgriezta tikai tā summa, ko viņš faktiski samaksājis par preci. Šajā gadījumā atlaide vai dāvana netiek atjaunota un tiek uzskatīta par izmantotu.

9.4. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji, bez atsevišķa brīdinājuma, mainīt akciju vai atlaižu piemērošanas nosacījumus, kā arī tos atcelt. Jebkādas akciju un atlaižu noteikumu un nosacījumu izmaiņas vai atcelšana ir spēkā no to publicēšanas brīža.

 

 

10. PUŠU ATBILDĪBA

 

10.1. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības gadījumos, ja zaudējumi rodas tādēļ, ka Pircējs, neatkarīgi no Pārdevēja ieteikumiem un savām saistībām, nav iepazinies ar Noteikumiem un/vai pirkšanas un pārdošanas nosacījumiem, lai gan viņam šāda iespēja tika dota.

10.2. Bojājuma gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus, ja likumā nav noteikts citādi.

10.3. Pārdevējs nav atbildīgs par pirkuma līguma nepildīšanu un/vai preču nepiegādi vai novēlotu piegādi, ja tas noticis trešo personu vainas dēļ vai tādu apstākļu dēļ, kurus Pārdevējs nevarēja kontrolēt un saprātīgi paredzēt plkst. pārdošanas līguma noslēgšanas laiku un nevarēja novērst šo apstākļu vai to seku rašanos (force majeure apstākļi, piemēram, ugunsgrēks, valsts iestāžu rīcība, ārkārtas stāvokļa/karantīnas izsludināšana, militāras darbības vai civilie nemieri, uzbrukums Veikalam vai citām Pārdevēja izmantotajām elektroniskajām sistēmām, tostarp tām, kuras pārvalda Pārdevēja pakalpojumu sniedzēji utt.). Ja norādītie apstākļi ilgst ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, puses var izbeigt pirkuma un pārdošanas līgumu, savstarpēji vienojoties.

10.4. Pircējs ir atbildīgs par reģistrācijas datu vai pirkuma datu pareizību. Ja Pircējs nesniedz precīzus reģistrācijas vai pirkuma datus un/vai tos laikus neatjaunina, Pārdevējs nav atbildīgs par no tā izrietošajām sekām.

10.5. Pircējs ir atbildīgs par reģistrācijas datu vai pirkuma datu nodošanu trešajām personām. Ja Veikala sniegtos pakalpojumus izmanto vai preces vai pakalpojumus iegādājas trešā persona, kas pieslēgusies Veikalam, izmantojot Pircēja pieslēgšanās datus, Pārdevējs uzskata šo personu par Pircēju un visi ar to saistītie pienākumi gulstas uz Pircēju.

10.6. Pārdevējs ir atbildīgs par Veikala darbības traucējumiem un tiešajiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas to rezultātā radušies Pircējam vai trešajām personām, ja tie radušies Pārdevēja tīšas darbības rezultātā.

10.7. Ja Veikals satur saites uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai privātpersonu tīmekļa vietnēm, Pārdevējs nav atbildīgs par tajā esošo informāciju vai veiktajām darbībām, neuzrauga un nekontrolē šīs tīmekļa vietnes un nepārstāv šos uzņēmumus un personas.

 

11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

11.1. Veikalā sniegtā informācija: Noteikumi, informācija par Pārdevēju, piedāvātajām precēm un to īpašībām, Pircēja tiesību atteikuma no pirkuma-pārdošanas līguma īstenošanas kārtība, Pārdevēja sniegtie preču apkopes pakalpojumi un garantijas u.c. tiek uzskatīts par iesniegtu Pircējam rakstiski.

11.2. Noteikumiem un pārdošanas līgumam starp Pircēju un Pārdevēju attiecas Lietuvas Republikas tiesību akti.

11.3. Pārdevējs var jebkurā laikā nodot savas tiesības un pienākumus, kas izriet no šiem Noteikumiem trešajām personām bez Pircēja piekrišanas un nebrīdinot viņu.

11.4. Visas domstarpības starp Pircēju un Pārdevēju saistībā ar Noteikumiem tiek risinātas sarunu ceļā. Ja pusēm neizdodas atrisināt strīdu sarunu ceļā 30 (trīsdesmit) dienu laikā, strīdi tiek galīgi atrisināti Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

 

Šie noteikumi tika atjaunināti 27.07.2021.